عدم تشدد

عدم تشدد

پښتون ولې کې یوه ماده “بدل” ده ، عدم تشد د او پښتونولی د یو بل تضاد دې – چې څوک به پړق درکوی او ته به ورته ګورې- دا کار د پنجابیانو دې

Read More
پښتو ليک دود

پښتو ليک دود د خپلې مورينئ ژبې، پښتو ابئ د يو ډېر مهم اړخ ” ليک دود” نيمګړتياؤ او ناجاڼئ په…